هواشناسی مشهد و استان

weathermashhad_ir

هواشناسی مشهد و استان

گردشگری بازدید : ۱۲۲۲

مرکز پیشبینی و هشدار سریع هواشناسی مشهد و استان«ریزش های آسمانی قدرت خداست و ما فقط طبق ساخته های بشر پیش بینی میکنیم»

افزودن به تلگرام