مرکز بررسی‌ها و مطالعات‌راهبردی

SSRC_PMO

مرکز بررسی‌ها و مطالعات‌راهبردی

مراکز رسمی بازدید : ۲۵۶

دریا یکی از آفریده های خداست که‌‌ کشورمان در سه پهنه آبی به آن دسترسی دارد. هدف از تاسیس این کانال آشنایی مردم با بیانات مدیران کشور در خصوص دریا می باشد.

افزودن به تلگرام