یادداشت های سام بهشتی

SamBeheshti

یادداشت های سام بهشتی

اشخاص معروف بازدید : ۱۶۹

سینمای امروز ایران با گذشت سال ها به پختگی رسیده و افق های روشنی در پیش روی خود میبیند اگر در مسیر درست هدایت شود این مسیر را فیلم بین ها یا به عبارت امروزی منتقدان سینما با دیدن هزاران فیلم درک کرده اند , من و شما به عنوان بیننده و بسیاری از کارگردانان باید از آن ها یاری بحواهیم سام بهشتی یکی از آن هاست

افزودن به تلگرام