مثبت/منفی

pnlife

مثبت/منفی

اجتماعی و فرهنگی بازدید : ۱۴۵۷

هدف اصلی افزایش مهربانی به طبیعت، جانوران و انسان است. زندگی ما تحت تاثیر این سه است و همینطور بر آنها تاثیر می‌گذارد

افزودن به تلگرام