نیازمندی پاکدشت ، ورامین

PAKDASHT

نیازمندی پاکدشت ، ورامین

شهر بازدید : ۱۲۳۲

تمامی اطلاعات و وقایع و رویداد هایی که در شهرهای پاکدشت و ورامین روی می دهد از نما و زاویه ای دیگر در کانال این شهر ها قرار می دهیم تا شهروندان پاکدشت و ورامین نیز آگاهی بیشتری نسبت به شهرهای خود داشته باشند

افزودن به تلگرام