نوشهرچالوس

Noshahr_chalus

نوشهرچالوس

شهر بازدید : ۸۹۴

بزرگترین کانال غرب مازندارن می باشد که اخبار را بدون پشتیبانی از حزب یا گروهی خاص منتشر میکند , برخی از خبر ها متعلق به شهر های نوشهر و چالوس و برخی مربوط به ایران و جهان می باشد

افزودن به تلگرام