وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

mclsgov

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

مراکز رسمی بازدید : ۲۴۳

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مقر آن در تهران و تصدی این وزارت خانه به عهده علی ربیعی است و از سازمان های زیر دست این وزارت خانه می توان به سازمان بهزیستی , سازمان بیمه خدمات درمانی , صندوق مهر امام رضا و سازمان بازنشستگی کشوری اشاره کرد همچنین این وزارت خانه در سال ۱۳۹۰ بعد از تصویب مجلس و شوران نگهبان با ادغام ۳ وزارت خانه رفاه و تامین اجتماعی , کار و امور اجتماعی و تعاون تشکیل شد

افزودن به تلگرام