خندوانه کوردی

khandevaneh_kordi

خندوانه کوردی

سرگرمی بازدید : ۳۴۱

تنها کانال خندوانه کورد ها , هدف این کانال که مخصوص سرگرمی می باشد فقط نشاندن یک لبخند هرچند کوچک ٬ روی لبِ کورد های خوش غیرت است

افزودن به تلگرام