دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

ictfaculty

دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات

مراکز رسمی بازدید : ۳۳۵

دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات به منظور تربیت افراد متخصص در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط سازمان وزارت فرهنگ و آموزش عالی تاسیس گردیده و زیر نظر سازمان ملل فعالیت می کند

افزودن به تلگرام