داربانان آتی

darbananati

داربانان آتی

طبیعت بازدید : ۱۸۳

در این روزگار بی مهری های گاه و بی گاه به طبیعت باید به کودکان مان بیاموزیم طبیعت پیرامون شان همچون گنجینه ای ارزشمند از گذشتگان به ما رسیده و حفظ و حراست از آن وظیفه هر ایرانی است. مدرسه دارابان در طبیعت زیبای فشم دنیایی جذاب را به کودکان نشان می دهد و کتاب مهر به طبیعت را برای شان ورق می زند.

افزودن به تلگرام