چگوارا و بزرگان

chegouvara

چگوارا و بزرگان

اشخاص معروف بازدید : ۱۳۳۸

گنجشکی که از مترسک بترسد قطعاَ از گرسنگی خواهد مُرد از نوشته های پزشک، چریک، سیاست‌مدار، نظریه‌پرداز جنگی و انقلابی مارکسیست آرژانتینی چه گوارا است

افزودن به تلگرام