بوکس

Boxingamateur

بوکس

ورزشی بازدید : ۹۴۰

موضوعات

آشنائی با قوانین داوری فدراسیون جهانی بوکس(آیبا)

اطلاعات مربیان فعال هیات های بوکس استانها

آرشیو نتایج بوکسورهای ایرانی در قهرمانی آسیا و جهان

اطلاعات مربیان فعال هیات بوکس استان تهران وتوابع

افزودن به تلگرام