آرمان شهر

armanshahr_gorgan

آرمان شهر

اجتماعی و فرهنگی بازدید : ۲۷۶

کانالی برای بیان فرهنگ شهر نشینی و کارها و خدماتی که شهرداری نسبت به مردم و برعکس مردم نسبت به شهرداری باید انجام دهند تا در جهت پیشرفت شهرنشینی و شهری زیبا و پاکیزه گام برداریم

افزودن به تلگرام